وزیر ارتباطات:گسترش نسل سوم و چهارم تلفن همراه از برنامه های اصلی است