محفل قرآنی در مکان فاجعه قتل عام دانشجویان سپایکر برگزار شد