گازپروم به دنبال استفاده از تجربه هاي ايران در دوران تحريم