حضور ورزشکار ایرانی در مسابقات بین المللی مچ اندازی در زاگرب