نایب رییس مجمع مشورتی توسعه استانها: این مجمع غیرسیاسی است