عدم ارتباط جابجايي دفتر حفاظت از منافع ايران در آمريکا با مذاکرات هسته اي