نماینده فدراسیون جهانی اتومبیلرانی : رالی خاورمیانه در شیراز با موفقیت همراه بود