معاون استاندار کرمان: نقطه عطف مثلث توسعه استفاده از همه نیروهاست