تیم مذاکره کننده ایران تبعات مختلف بیانیه را مورد بررسی قراردهند