سیاست روز / هدف آمریکا تحقیر ایران نه تحدید هسته‌ای