واعظی:گسترش نسل سوم و چهارم تلفن همراه یکی از برنامه های اصلی وزارت ارتباطات است