روزنامه نود 19 اردیبهشت | تیموریان کرار را عصبانی می‌کند !