زائران خانه خدا را از سواحل آنتالیا به سفر حج می برند!