اولویت وزارت ارتباطات کارکردن با بخش خصوصی داخلی است