کنفرانس فرهنگ صلح در مسیحیت و اسلام در مادرید برگزار شد