هیچگونه ارتباطی بین جابجایی ساختمان دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن و مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد