هیچ خطری پرسپولیس را تهدید نمی‌کند/ رسانه‌ها باید هوشیار باشند و بدانند که تمام اخبار توسط عربستانی