تیم فوتسال سهند اراک در مقابل رعد پدافند اصفهان متوقف شد