پاسخ مازیار ناظمی به بیانیه هدایتی/ فهرست بدهی مفصل بانکی را که دید گفت شرمنده عینکم نیست!