جزئیات برنامه مناظره درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی