نمی دانم چرا دوباره شایعه خداحافظی ام را راه انداختند؟