تداوم غیبت بازیکنان سپاهان در لیگ/ محرومیت رسول نویدکیا