بازوبند آبی را به اجبار بر بازو بستم | شاید این موضوع برای هواداران غیرمنتظره بوده باشد