سیدرضا تقوی:نشست شورای همگرایی فرزندان ولایت در25 استان برگزارشده است