حضور ۲۰۰ هزار هوادار برای دو بازی افتخاری برای مسئولان AFC است