نماینده مجلس: پرونده حادثه اخیر مهاباد با جدیت در حال پیگیری است