مظلومي: افشارزاده گفت اينجا خانه خودت است، هر وقت دوست داشتي بيا /بعضی‌وقت‌ها مربیان باید استراحت ک