انقراض نسل درکمین تهران؛ نرخ باروری شهر تهران 1/2درصد است