ستاد خبری نمایشگاه: فروش کتاب نمایشگاه ازمرز ۳ میلیارد تومان گذشت