نمایندگى کشورمان در سازمان ملل ادعاى واشنگتن پست را تکذیب کرد