پرداخت 7 میلیارد ریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی در خرامه