واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل به خبر واشنگتن پست