نمایشنامه خوانی «صدا فریاد میزند از سر درد» در اداره تئاتر