قهرمان رالی خاورمیانه: بهترین رالی خاورمیانه در شیراز برگزار شد