افراد پاک کم نیستند اما اغلب مایوس هستند/تنها ۳ تا ۴ درصد قاچاق کشف می شود