غرفه انتشارات «حیان» در نمایشگاه کتاب به دلیل نداشتن شرایط لازم بسته شد