عكس / خوشگذرانی ستاره پرسپولیس در كنار همسر و فرزندانش