انتخابات بریتانیا؛ جدایی‌طلبان اسکاتلند اکثر کرسی‌ها را تصاحب کردند