ایران به صورت شفاف از مردم یمن دفاع می کند/ نمره ۲۰ به ستاد نماز جمعه نصرآباد