براي قهرماني، استقلال را مي بريم / هواداران در تهران ما را تنها نمي گذارند