اطلاع رسانی رسمی، شایعات و تلاش رسانه های ستیزه جو را ناکام گذاشت