عكس / حضور بانوان هوادار استقلال در تمرین آبی پوشان