به زودی منتظر عرضه یک دنباله برای بازی موبایل Snake باشید