فرماندار ملکان از اعتبار ناچیز جذب شده در زمینه مشاغل خانگی انتقاد کرد