تقدیر وزارت ورزش و جوانان از خدمات آستان قدس رضوی در توسعه ورزش