مکالمه در گوشی داریوش ارجمند و رضا قوچان نژاد درباره فوتبالیست های فوکول دار