علم‌الهدی: در مواضع تیم هسته ای و رهبری زاویه دیده می شود