کمیساریای پناهندگان سازمان ملل: بیش از 50 هزار نفر از ...