طرحی نیازمند استمرار؛ «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر»