گزارش تمرین پرسپولیس/احتمال استفاده از ترکیب ذخیره ها مقابل گسترش